لیست هزینه ها

نرخنامه مصوب کانون مترجمان رسمی قوه قضائیه

لینک لیست هزینه های ترجمه  از سایت کانون مترجمان رسمی ایران

لطفا جهت تعیین نرخ نهایی ترجمه خود با مدیریت دفتر تماس حاصل نمایید.

تماس با مدیریت دفتر (آقای دکتر بهرامی): 09359379367