لیست قیمتها

نرخنامه مصوب کانون مترجمان رسمی قوه قضائیه

لینک لیست هزینه های ترجمه از سایت کانون مترجمان رسمی ایران

لطفا جهت تعیین نرخ نهایی ترجمه خود با مدیریت دفتر تماس حاصل نمایید.

تماس با مدیریت دفتر (آقای دکتر بهرامی): 09359379367

لیست هزینه ها

نرخنامه مصوب کانون مترجمان رسمی قوه قضائیه

لینک لیست هزینه های ترجمه  از سایت کانون مترجمان رسمی ایران

لطفا جهت تعیین نرخ نهایی ترجمه خود با مدیریت دفتر تماس حاصل نمایید.

تماس با مدیریت دفتر (آقای دکتر بهرامی): 09359379367