تاییدیه توسط متقاضی ترجمه

  •  اخذ تائیدیه روزنامه رسمی جهت تائیدیه گواهی های کاری و فیش حقوق مربوط به شرکتهای خصوصی
  •  اخذ تائیدیه از سوی آموزش و پرورش و همچنین اداره کل (مدارک مربوط به تهران)
  •  اخذ تائیدیه از سوی نظام پزشکی جهت نسخه های پزشکی و آزمایشگاهی
  •  اخذ تاییدیه از سوی وزارت علوم مربوط به دانشنامه و ریز نمره و گواهی ها
  •  اخذ تائیدیه از سوی وزارت بهداشت مربوط به مدارک رشته های پزشکی
  •  اخذ تائیدیه از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد مربوط به دانشنامه و ریزنمره و گواهی ها
  •  اخذ تائیدیه از بانک هایی که بدون حضور صاحب حساب تائیدیه صورت میگیرد