پروانه تاسیس و تیم دارالترجمه رسمی شرق تهران

 تیم دارالترجمه رسمی شرق تهران
موسس و مترجم مسئول دفتر ترجمه رسمی تک:

دکتر سید محمد مهدی بهرامیمترجم ارشد و مدیر دفتر ترجمه رسمی تک:

دکتر سمیه کتابی